Podatek dochodowy

W Polsce płacimy wiele różnych podatków. Z punktu widzenia jedności podmiotu opodatkowania wyróżnia się podatki bezpośrednie i podatki pośrednie. Do podatków pośrednich zalicza się wszystkie podatki od obrotu i konsumpcji (np. podatek VAT). Natomiast do podatków bezpośrednich, zalicza się podatki dochodowe i podatki majątkowe W podatkach dochodowych, przedmiotem opodatkowania jest osiągany przez podmiot gospodarczy, dochód. Jest on zarazem źródłem opłacenia tego podatku. Podatki dochodowe są płacone zarówno przez osoby fizyczne, jak i prawne. W gospodarce rynkowej są to najczęściej: podatek dochodowy od osób fizycznych i podatek dochodowy od osób prawnych. Podatek dochodowy od osób prawnych to powszechny, bezpośredni podatek, płacony przez jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną, a także państwowe jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej. Przedmiotem opodatkowania jest całkowity dochód tych jednostek, który jest różnicą pomiędzy przychodami pieniężnymi a kosztami ich uzyskania. Jest on ustalony na podstawie ewidencji księgowej. Na innych zasadach regulowany jest podatek dochodowy od osób fizycznych. Jest to osobisty podatek dochodowy, również powszechny i bezpośredni. Płacony jest on od dochodów uzyskiwanych przez osoby fizyczne ze stosunku pracy, emerytur, rent, zasiłków dla bezrobotnych, z działalności gospodarczej na własny rachunek, wykonywania wolnego zawodu, twórczości i działalności naukowej, oświatowej, literackiej, artystycznej i publicystycznej oraz z kapitałów i praw majątkowych oraz ich sprzedaży.

Zajawki

Podatki majątkowe
Polski system podatkowy zawiera w sobie wiele rodzajów podatków. Obok podatków dochodowych, istnieją również podatki majątkowe. Jest to ogół podatków związanych z prawami własności i można je podzielić na cztery grupy. Są to między innymi...
Podatek od towarów i usług,
Bardzo dziwnym rodzajem podatków, którego mechanizmu Polacy do dziś nie mogą zrozumieć, jest podatek od wartości dodanej, tzw. podatek VAT. Jest to forma podatku obrotowego, stosowana w większości krajów świata. W Polsce istnieje i nęka konsumentów...
Podatki lokalne
Wszyscy płacimy podatki, zarówno te dochodowe, które trafiają do państwowej kasy, praz podatki lokalne, zasilające budżety samorządów. W ramach podatków lokalnych, wyróżniamy na przykład podatek leśny. W Polsce jest ponad pół miliona podatników...